1. تشییع: جمعه، ساعت 9 صبح 16 اسفند
  خیابان ایرانشهر، ضلغ جنوب غربی خانۀ هنرمندان
  من تو و باران …دلخوشم می کنی که ،
  پائیز پارسال پیرتر بودم
  که ،
  از خیابان های خیس پاییزی ،
  تنها ،
  شاعران شعله ور می گذرند
  که ،
  پاییز پیمانه سرآمده تابستان است ،
  تو که از جنس بهار و بابونه بودی چرا؟
  تاوان این همه جنون سالی ،
  کلنجار با واژه های کودنی ست
  که
  تا رهاشان می کنم
  کلمات قصار می شوند
  و بعد .
  چند جمله خواب خاکستری کوتاه در بیداری ،
  مثل نوزاد ناقص پروانه
  حالا دوست داری بدانی که چرا ؟
  آرزو می کنم ای کاش ،
  با هفتمین پائیز کودکی اَم رفته بودم ؟
  پس بیا ،
  تا انتهای برگ فرش این خیابان خیس با هم برویم.