یادداشت مهدی وزیربانی بر « پیراهنی جز صدای تو بر تن نمی کنم» روزنامه فرهیختگان

یادداشت مهدی وزیربانی بر مجموعه شعر « پیراهنی جز صدای تو بر تن نمی کنم»
شعرهای مریم اسحاقی بیان واقعیات نیست بلکه تصویر اصلی ترکیب واقعیت است و شاعر در میان کلماتش خودکشی ذهنی می کند.
روزنامه فرهیختگان- 4 آبان 92

مجموعه شعر «پیراهنی جز صدای تو بر تن نمی کنم» دفتر شعری ست سروده «مریم اسحاقی» که به همت انتشارات بوتیمار چندی پیش روی پیشخوان کتاب فروشی ها قرار گرفته است. مریم اسحاقی در این مجموعه، شاعری منتقد به فرآیند پیرامون زیست و جامعه است. انسان در روح کلمات این شاعر« دفرمه » می شود ودر تنگنایی شرایطی که شاعر از آن سربر آورده شعر در باور شاعر تبدیل به یک ناآرامی و بی تابی در جهت کارکرد اصلی زیست شده است. مریم اسحاقی در تداوم و درگذشتن از مراحل تکامل شعرش به بافتی از تجلی بیانی رسیده که مدام جامعه را مورد پیگرد قانونی انسانی قرار می دهد. زبان در این دفتر شعر هم وسیله است وهم هدف و زبان شاعرانه چنان نافذ به ترکیب کشیده شده که گاهی عادات روایت شفاهی در آن دیده می شود. حساسیت بر توازن کلمات شاعر را درباره نحوه چینش کلمه در متن متفاوت جلوه می دهد و در این مجموعه گاهی خواننده را وادار می کند به ماخذ گذشته، و نوستالژی خودش رجوع کند تا باور سطرها برایش رقصی در جهان خودش باشد و این ویژگی در آثار شاعران بزرگ جهان بسیار قابل تامل بوده است اما این نکته مستلزم این است که شعر باید چنان حرکت و جاذبه ای در عناصر اصلی اش حضور داشته باشد که مخاطب را مثل یک « اپرا» یا اثر موسیقایی تا انتهای متن با خودش همراه کند. مریم اسحاقی با پرهیز از کلمات و سطرهای اضافه یا همان اطناب در بیان شاعرانه و یکدستی زبان و آرامش و سکون در کلیت این مجموعه، شاعری قابل تامل و مورد تحسین نشان داده است. در شعرِ مریم اسحاقی گاه حساسیت به کلمه تا آن جا پیش می رود که دیگر مرز « فرامعنایی» به خود می گیرد. او در شعرهایش به تناسب از ترکیب چندین حرف و با توجه به موسیقی درونی کلمات که از ویژگی های شعر سپید است فضاهایی ساخته که وصف ناپذیری در عمق را به دست می دهد. تفکر شاعرانه در این دفتر شعر به آهستگی و خلال فرآیندی که پیرامون شاعر و جامعه اتفاق می افتد و با تضاد رمانتیسیم درگیر می شود شکل گرفته است. دوئل شاعر با واقعیت های پیرامون سبب تولد دگردیسی متنی در این مجموعه است و شاعر در خلال سطرهای ان دفتر شعر دایره تقدیر را به دست خودش تغییر می دهد. هر رویداد کوچک و هر تجربه شخصی در ذهنی با تجربه و زبانی تاویل گرایانه در این دفتر تبدیل به شعری شده که طبیعت و تصویر را در فضایی جهنده نشان می دهد.

شعرهای مریم اسحاقی بیان واقعیات نیست بلکه تصویر اصلی ترکیب واقعیت است و شاعر در میان کلماتش خودکشی ذهنی می کند. شاید لایه دردناک شعرهای هنوز در ذهن مریم اسحاقی به جا مانده باشد و در دفترهای بعدی این شاعر با آن مواجه شویم.

مهدی وزیربانی

روزنامه فرهیختگان- شنبه 4 آبان 92.

Be Sociable, Share!

One Response to “یادداشت مهدی وزیربانی بر « پیراهنی جز صدای تو بر تن نمی کنم» روزنامه فرهیختگان”

  1. انگار بايد اول كتاب رو خوند !

پاسخی بنویسید

*