نیامدنت پا به پای من پیاده نمی آید

lonelyleague

دیگر نبودنت
هیچ چینی در پیشانی ام نمی کارد
و نیامدنت
پابه پای من پیاده نمی آید.
می توانم

پا روی پا بیندازم
تلفن را بردارم
به تنهایی ام چشمکی بزنم
و بی خیال موجی که بر شانه هایم
می گذرد
فراموشی را شال ببافم.

مریم اسحاقی
مجموعه نبض کوچه را بگیر/ سال ۸۹

Be Sociable, Share!

پاسخی بنویسید

*