شازده کوچولوی به روز شده – نگاه حمیدرضا شکارسری

خوانش شعری از مریم اسحاقی

شازده کوچولوی به روز شده

حمید رضا شکارسری- روزنامه قدس پنج شنبه ۲۳ مرداد ۹۳

پای رفتن ندارد دیگر/شازده کوچولو/ اگزوپری!/  ادامه ام را درسیاره ای دیگر بنویس!/پر از مین است این زمین.

شاعر پایی در این جهان دارد و پایی درجهان تخیل خود اما بی تردید شعر او این جهانی نیست، چرا که متنی وقوع ناپذیر است. پایی در این جهان دارد، چرا که مصالح کار او عناصر همین جهان است و درک شعر او با شناسایی همین عناصر امکان پذیر می شود. و پایی در جهان تخیل خود دارد؛ چرا که بدون تغییر هویت و کاربری عناصر آشنای این جهان، متن او تنها انعکاس ساده و یا حتی پیچیده ای از همین جهان معمولی و آشنا خواهد بود نه شعر که بازآفرینی و بازنمایی این جهان است.

«مریم اسحاقی» در شعر خود دو جاپا بر این جهان دارد، یکی متنی آشنا به نام «شازده کوچولو» از «آنتوان دوسنت اگزوپری» و دیگری زمین پر از مین. به اولین جاپا با بینامتنیت تکیه می کند و به دومین جاپا با اشراف بر اوضاع سیاسی- تاریخی امروز جهان پا می گذارد. تخیل شگرف شاعر ما با درهم بردن کره زمین شازده کوچولوی روایت اگزوپری با زمین زیرپای خود متنی شعری و فراواقعی با روایتی نو می آفریند که دیگر نه از آن اگزوپری است و نه انعکاسی بی کم و کاست از افغانستان و عراق و غزه و دیگر زخم های چرکین جهان امروز.

«اسحاقی» همچون هر شاعر متعهد دیگر از یک سو با خلق متنی فراواقعی به مسؤولیت شعری اش عمل کرده است و از سوی دیگر با اشاره ای موجز و مفید به جهان و زمانه سیاه خویش، در واقع آن را به نقد کشیده است .

«مریم اسحاقی» با حلول در شخصیت «شازده کوچولو» به متن اصلی وفادار مانده است ، آن قدر که می توان بینامتنیت این شعر را به تلمیح بسیار نزدیک دانست.

آیا «اگزوپری» به خواهش «مریم اسحاقی»تن خواهد داد؟

پیراهنی جز صدای تو بر تن نمی کنم.

مریم اسحاقی/ بوتیمار/ ۱۳۹۲/ صفحه ۸
http://qudsonline.ir/PDF/7621/05.pdf

Be Sociable, Share!

پاسخی بنویسید

*